Popis pojmova

Popis pojmova i izraza u sustavu obrazovanja odraslih s definicijama

Ovaj pojmovnik sadržava definicije najvažnijih pojmova i najčešćih izraza povezanih sa sustavom obrazovanja odraslih.

 

Svrha ovoga pojmovnika je ponuditi zainteresiranima za naše obrazovne programe definicije pojmova i izraza iz više izvora, objedinjene na jednom mjestu, a s ciljem lakšeg praćenja i razumijevanja informacija iz nastavnih planova i programa te samim tim i optimalnog izbora obrazovnoga programa.

 

S obzirom na to da su ovdje navedeni samo najvažniji i najčešći pojmovi i izrazi, potpune informacije zainteresirani bi trebali potražiti u sljedećim relevantnim propisima i putem odnosnih poveznica:

 

Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO) instrument je uređenja sustava kvalifikacija u Republici Hrvatskoj koji osigurava jasnoću, pristupanje stjecanju, utemeljeno stjecanje, prohodnost i kvalitetu kvalifikacija, kao i povezivanje razina kvalifikacija u Republici Hrvatskoj s razinama kvalifikacija EQF-a (Europski kvalifikacijski okvir za cjeloživotno učenje) i QF-EHEA (Kvalifikacijski okvir Europskog prostora visokog obrazovanja) te posredno s razinama kvalifikacija kvalifikacijskih okvira u drugim zemljama.

Registar HKO-a je sustav vođenja podataka o skupovima ishoda učenja, standardima zanimanja, standardima kvalifikacija, programima za stjecanje i vrednovanje skupova ishoda učenja, programima za vrednovanje skupova ishoda učenja, programima za stjecanje kvalifikacija te drugih važnih podataka radi njihova povezivanja i usklađivanja.

Kvalifikacija je naziv za objedinjene skupove ishoda učenja određenih razina, obujma, profila, vrste i kvalitete. Dokazuje se svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba.

Vrsta kvalifikacije je karakteristika prema kojoj se kvalifikacije razlikuju i dijele na kvalifikacije koje se stječu završetkom osnovnoškolskih, strukovnih, umjetničkih ili gimnazijskih srednjoškolskih programa te kvalifikacije koje se stječu završetkom stručnih ili sveučilišnih studija.

Cjelovita kvalifikacija je kvalifikacija koja samostalno udovoljava uvjetima za pristupanje odgovarajućem tržištu rada i/ili nastavku obrazovanja.

Razina kvalifikacije 4.1 je cjelovita kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju od tri ili dužem od tri, a kraćem od četiri godine.

Razina kvalifikacije 4.2 je cjelovita kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju četiri ili više godina.

Djelomična kvalifikacija je kvalifikacija koja samostalno ne udovoljava uvjetima za pristupanje tržištu rada i/ili nastavku obrazovanja, nego isključivo uz odgovarajuću cjelovitu kvalifikaciju, odnosno uz jednu ili više drugih odgovarajućih djelomičnih kvalifikacija, u skladu sa standardom cjelovite kvalifikacije.

Mikrokvalifikacija (bez obzira na njen naziv, nije kvalifikacija u pravom smislu te riječi) već obrazovanje, i to kao osposobljavanje, usavršavanje i strukovno specijalističko usavršavanje, za stjecanje dijelova cjelovitih ili djelomičnih kvalifikacija izraženih skupom ili skupovima ishoda učenja, a koje su pojedincu potrebne iz različitih razloga – bilo nastavka obrazovanja, stjecanja ciljanih znanja i vještina ili za potrebe dokumentiranja stečenih kompetencija. Stečeni skupovi ishoda učenja dokazuju se uvjerenjem o stečenim skupovima ishoda učenja, koji prikazuju njihov konačni obujam i razinu ili razine.

Kompetencije su znanja i vještine te pripadajuća samostalnost i odgovornost.

Ishodi učenja su kompetencije koje je osoba stekla učenjem i dokazala nakon postupka učenja.

Skup ishoda učenja najmanji je cjelovit skup povezanih ishoda učenja određene razine, obujma i profila.

Vrednovanje skupova ishoda učenja je ocjenjivanje stečenih kompetencija, uključujući izdavanje potvrde ovlaštene pravne ili fizičke osobe, u skladu s unaprijed utvrđenim i prihvaćenim kriterijima i standardima.

Standard kvalifikacije je sadržaj i struktura određene kvalifikacije. Uključuje sve podatke koji su potrebni za određivanje razine, obujma i profila kvalifikacije te podatke koji su potrebni za osiguravanje i unapređenje kvalitete standarda kvalifikacije.

Standard zanimanja je popis svih poslova koje pojedinac obavlja u određenom zanimanju i popis kompetencija potrebnih za njihovo uspješno obavljanje.

CSVET (Croatian Credit System for Voccational Education odnosno Hrvatski sustav bodova strukovnog obrazovanja i osposobljavanja) je oznaka za kreditni bod kojim se iskazuje minimalni obujam kvalifikacija u sustavu obrazovanja odraslih. Jedan CSVET bod buhvaća 15 do 25 radnih sati u trajanju od 60 minuta potrebnih za stjecanje odgovarajućih ishoda učenja i primjenjuje se u strukovnom obrazovanju. Broj bodova dodijeljen kvalifikaciji odražava vrijeme koje je potrebno prosječnom polazniku da bi stekao ishode učenja koji su sadržani u predloženom standardu kvalifikacije.

Formalno učenje je organizirana aktivnost ovlaštene pravne ili fizičke osobe koja se izvodi prema odobrenim programima radi stjecanja i unapređivanja kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a dokazuje se svjedodžbom, diplomom ili drugom javnom ispravom koju izdaje ovlaštena pravna osoba.

Neformalno učenje je organizirana aktivnost učenja čija je svrha stjecanje i unapređivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe, a ne dokazuje se javnom ispravom.

Informalno učenje je neorganizirana aktivnost stjecanja kompetencija iz svakodnevnih iskustava te drugih utjecaja i izvora iz okoline za osobne, društvene i profesionalne potrebe.

Cjeloživotno učenje su svi oblici učenja tijekom života čija je svrha stjecanje i unapređivanje kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe te potrebe tržišta rada.

Sektor je skupina kvalifikacija jednog obrazovnog područja i zanimanja koja koriste ishode učenja tih kvalifikacija na radnim mjestima.

Obrazovni sektor je skupina kvalifikacija jednog obrazovnog područja i zanimanja koja koriste ishode učenja tih kvalifikacija na radnom mjestu, a na temelju kojih se grupiraju obrazovni programi i definiraju sektorska vijeća.

Zakon o obrazovanju odraslih uređuje formalno obrazovanje odraslih koje se provodi u ustanovama koje imaju registriranu djelatnost obrazovanja odraslih sukladno odredbama zakona kojim se uređuje osnivanje i ustrojstvo ustanova.

Obrazovanje odraslih označava djelatnost formalnog obrazovanja odraslih koju izvodi ovlaštena pravna osoba prema odobrenim programima, radi stjecanja i unaprjeđivanja kompetencija za osobne, društvene i profesionalne potrebe te potrebe tržišta rada, a koje se dokazuju javnom ispravom koju izdaje pravna osoba ovlaštena za provedbu formalnog obrazovanja odraslih.

Neformalno obrazovanje odraslih za stjecanje kompetencija  potrebnih za rad označava aktivnosti obrazovanja zaposlenih i nezaposlenih odraslih koje se odnose na organizirane neformalne oblike učenja usmjerene na stjecanje kompetencija potrebnih za rad, a koji se provode i financiraju u okviru djelokruga ministarstva nadležnog za rad.

Ključne kompetencije za cjeloživotno učenje su kompetencije odgovarajuće razine koje su nužne pojedincu za uključenost u život zajednice. Osnova su za stjecanje kompetencija tijekom života za sve osobne, društvene i profesionalne potrebe, a obuhvaćaju komunikaciju na materinskom jeziku, komunikaciju na stranim jezicima, matematičku kompetenciju i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalnu kompetenciju, kompetenciju učiti kako učiti, socijalnu i građansku kompetenciju, inicijativnost i poduzetnost te kulturnu svijest i izražavanje.

Ustanova za obrazovanje odraslih je ustanova koja provodi programe obrazovanja odraslih.

Nastavnik u obrazovanju odraslih je osoba koja provodi program u obrazovanju odraslih.

Polaznik je osoba koja je uključena u program obrazovanja odraslih.

Pristupnik je osoba koja pristupa procesu vrednovanja skupova ishoda učenja.

Program obrazovanja odraslih / kurikulum je formalni program obrazovanja odraslih za stjecanje kvalifikacije. Programi obrazovanja kojima se stječu cjelovite ili djelomične kvalifikacije trebaju biti utemeljeni na standardu kvalifikacije, dok program obrazovanja kojim se stječu skupovi ishoda učenja (mikrokvalifikacije) treba biti utemeljen na skupu ili skupovima ishoda učenja iz Registra HKO-a.

Usavršavanje u obrazovanju odraslih je obrazovanje za stjecanje skupova ishoda učenja (mikrokvalifikacije) i/ili kvalifikacija koje se stječu na razini 4 HKO-a, a pristupa im se najmanje s iste razine.

Osposobljavanje je obrazovanje za stjecanje skupova ishoda učenja (mikrokvalifikacije) i/ili kvalifikacije koje se stječu na razinama 2, 3 i 4 HKO-a, a pristupa im se najmanje s razine 1 HKO-a.

Vaučer je financijski instrument dodjele javnih sredstava polaznicima obrazovanja odraslih koji se dodjeljuje na temelju ugovora o obrazovanju odraslih.

Kontaktirajte nas

Učilište Galbanum, Samoborska cesta 114, Zagreb

(+385) 01 379 4568

  • dummy info@galbanum.hr

NEWSLETTER

Za više informacija o seminarima i radionicama pretplatite se na naš Newsletter...

* indicates required

Search